Regulamin obiektu

 • 1 Doba hotelowa

 

 1. Dom wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić właścicielowi do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu domu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 4. Zatrzymanie w domu po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 13.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.

 

 • 2 Zakwaterowanie, meldowanie, pobyt

 

 1. Właściciel obiektu jest dostępny pod nr tel.: +48 603474161
 2. W obiekcie obowiązuje procedura przyjęcia gościa (okazanie właścicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych).
 3. Osoby, które nie akceptują procedury przyjęcia gościa i nie wyrażają zgody na okazanie dokumentu tożsamości nie mogą zostać przyjęte do obiektu.
 4. Goście Hygge House nie mogą przekazać domu innym osobom.
 5. Osoby, które nie są gośćmi Hygge House nie mogą przebywać w obiekcie w godzinach od 22.00 do 7.00.
 6. Miejsca parkingowe na terenie obiektu są bezpłatne i udostępniane w miarę możliwości.

 

 • 3 Postanowienia ogólne

 

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 2. Na życzenie gości obiekt świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z pobytem.

 

 • 4 Prawa i obowiązki gościa
 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zabrudzenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Opłata za dodatkowe sprzątanie domu związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500 zł. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu obiektu Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 2. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju sąsiadom.
 3. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

 

 • 5 Prawa i obowiązki obiektu
 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, właściciel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości załagodzić niedogodności.
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętu elektronicznego oraz innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Hygge House przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 5. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 6. Właściciel Hygge House może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

 

 • 6 Reklamacje
 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, gość ma obowiązek do natychmiastowego zgłoszenia na piśmie w/w zastrzeżeń właścicielowi, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 2. W przypadku zgłaszania uwag i zastrzeżeń co do działalności obiektu i jakości świadczonych usług dopiero w trakcie wymeldowania gościa nie będą one podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 

 • 7 Bezpieczeństwo
 1. Na terenie Hygge House obowiązuje zakaz palenia, za wyjątkiem podwórka.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. Ze względu na uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu, właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona, może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego terenu przed przybyciem Policji i Straży Pożarnej. Ogłoszenie i przeprowadzenie ewakuacji nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec właściciela oraz osób zarządzających i kierujących ewakuacją.
 4. W przypadku usłyszenia komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast opuścić dom, upewniając się czy drzwi do niego zostały zamknięte.
 5. Po opuszczeniu pokoju, należy kierować się do najbliższych drzwi wyjściowych, a następnie zachowując spokój, należy opuścić budynek.
 6. W przypadku zadymienia należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najbliżej podłogi, osłaniając jednocześnie wilgotną chustką drogi oddechowe, poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji.
 7. W czasie ewakuacji należy zachować spokój i postępować zgodnie z poleceniami właściciela obiektu lub służb ratowniczych.
 8. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu, należy natychmiast powiadomić właściciela oraz w razie konieczności odpowiednie służby ratunkowe i inne osoby przebywające w domu.
 9. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia gość będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu pożarowego, powinien natychmiast skontaktować się z właścicielem.

 

11 + 10 =

Telefon

Lokalizacja

ul. Długa 278A ,
32-641 Przeciszów

Facebook

kliknij i polub nas